ประวัติบริษัทฯ บริษัท ช.โฟรเซ่น กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับเรา
ในปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ผนวกกับวิสัยทัศน์ ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ซึ่งต้องการให้กิจการมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด จากการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อได้ซึ่งการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลได้แก่ GMP , HACCP บริษัทฯมีบุคลากรที่พร้อมทั้งด้านศักยภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งสิ้น กว่า 50 คน
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล”

มาตรฐาน GMP

เกี่ยวกับเรา

มาตรฐาน HACCP

เกี่ยวกับเรา
X